PERSONNEL INDUSTRY

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม


กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
ระบุข้อมูลในช่องที่เป็น * สีแดงให้ครบ

* คำนำหน้า(ภาษาไทย)  
* ชื่อ(ภาษาไทย)  
* นามสกุล(ภาษาไทย)  
* คำนำหน้า(ภาษาอังกฤษ)  
* ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)  
* นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)  
* หมายเลขบัตรประชาชน  
* ประเภทเจ้าหน้าที่
v
ตำแหน่งทางบริหาร
v
ตำแหน่งงาน
v
ระดับตำแหน่ง
v
* กรม/สังกัด  
* สำนัก/กอง
v
เบอร์โทรศัพท์  

ส่งคำขอ
ออก